Single Square Geometries
TEM single square 0.1 mm (200 micron frame)
TEM single window 0.5 mm (200 micron frame)
TEM single square 1.0 mm (200 micron frame)

Nine Square Geometries
TEM 9 windows (200 micron frame)

TEM 9 windows (100 micron frame)

Two Slot Geometries

TEM 2 slots (200 micron frame)
TEM 2 slots (100 micron frame)